Opis projektu 2019-04-24T15:09:11+02:00

Opis projektu

Umowę na prace projektowe nr 13/16/UR/2018 pomiędzy PROMOST Consulting Sp. z o.o.  sp. k. a Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad zawarto w dniu 30 października 2018 r. Przewidywany koniec zakończenia prac projektowych w ramach tej dokumentacji przypada na luty 2021 r.

Opracowywana dokumentacja projektowa obejmuje stadium Studium Techniczno- Ekonomiczno- Środowiskowego z elementami Koncepcji Programowej, w którym ustalone zostaną rozwiązania geometryczne i konstrukcyjne wszystkich elementów wchodzących w zakres inwestycji wraz z określeniem  granic przyszłego pasa drogowego oraz zakresu terenu niezbędnego (do czasowego zajęcia) do wykonania urządzeń budowlanych (przebudowa infrastruktury technicznej).

Celem opracowania projektowego jest wybór najkorzystniejszego wariantu nowego przebiegu odcinka DK74 pod względem ekonomicznym, technicznym, środowiskowym jak i społecznym oraz uzyskanie Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Lokalizacja Inwestycji

Planowana do realizacji inwestycja polega na budowie nowego odcinka drogi krajowej nr 74 o parametrach drogi klasy GP. Odcinek zlokalizowany jest po północnej stronie miasta Opatów.

Początek projektowanego odcinka zlokalizowany jest na drodze krajowej nr 9 w km ok. 84+000, z kolei koniec przewidziano na istniejącej drodze krajowej nr 74 na granicy miasta Opatów. Na całej długości projektowana droga przebiega po terenach pól uprawnych przecinając trzy drogi powiatowe: ul. Ćmielowską, ul. Lipowską oraz ul. Graniczną.

Cel i zakładany efekt zadania inwestycyjnego

Podstawowymi celami przedmiotowej inwestycji jest:

 • określenie korytarza dla budowy nowego ciągu komunikacyjnego odciążającego centrum miasta Opatów od ruchu tranzytowego,
 • określenie typów oraz podstawowych parametrów technicznych obiektów budowlanych,
 • wstępne określenie zakresu rzeczowego i finansowego przedsięwzięcia oraz ustalenie jego efektywności,
 • umożliwienie aktywacji gospodarczej okolicznych terenów (łatwiejszy i szybszy przejazd z ominięciem centrum Opatowa).

Stan istniejący:

Istniejąca droga krajowa nr 74 na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 9 do granicy miasta Opatów jest drogą jednojezdniową o szerokości 7,0m (dwa pasy ruchu szer. 3,5m) z poboczami szerokości 1,5m oraz występującymi miejscowo chodnikami i opaskami bezpieczeństwa i przebiega w całości przez tereny zabudowy miejskiej. W jego obrębie występują skrzyżowania zwykłe, skanalizowane oraz z sygnalizacją świetlną.

Zakres inwestycji:

 • Budowa odcinka drogi krajowej o następujących parametrach technicznych:
  • klasa techniczna drogi: GP (główna ruchu przyspieszonego);
  • prędkość projektowa: Vp = 80 km/h;
  • prędkość miarodajna: Vm = 100 km/h;
  • przekrój: 1×2;
  • szerokość pasa ruchu: 3,5 m;
  • szerokość opaski bezpieczeństwa: 0,5 m;
  • szerokość poboczy umocnionych kruszywem: 1,5 m;
  • skrajnia pionowa drogi : 4,70 m;
  • nośność: 115 kN/oś;
  • konstrukcja nawierzchni: nawierzchnia z betonu asfaltowego;
  • dostępność: na skrzyżowaniach typu rondo (na początku oraz na końcu projektowanego odcinka);
  • obsługa przyległych terenów: poprzez układ dróg dojazdowych;
 • Budowa skrzyżowań drogowych:
  • z drogą krajową nr 9 – skrzyżowanie typu rondo;
  • z istniejącą drogą krajową nr 74 – skrzyżowanie typu rondo;
 • Budowę dróg dojazdowych o następujących parametrach:
  • Prędkość projektowa 30 km/h;
  • Klasa techniczna – D (1×1);
  • Szerokość pasa drogowego – 15m;
  • Szerokość jezdni – 3,5 m (1×3,50 m);
  • Pobocza gruntowe – 0,75 – 1,60 m;
  • Obciążenie ruchem – 100 kN/oś;
  • Kategoria ruchu –  KR 2;
  • Mijanki – szer. 5,0m, dł. 25m;
  • Nawierzchnia bitumiczna;
 • Budowa odwodnienia dróg objętych opracowaniem;
 • Budowa obiektów mostowych: wiadukty – w ciągu lub nad projektowaną drogą krajową;
 • Przebudowa kolidującej z drogą infrastruktury technicznej.
Ostatnia Modyfikacja: środa 24 czerwca 2020, 14.16.56